Artissoft logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Artissoft. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Artissoft, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door acceptatie van een overeenkomst met Artissoft verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18 januari 2012.

1. DEFINITIES

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van produkten en diensten van Artissoft wordt gesloten.
  • Produkten en diensten van Artissoft: de door Artissoft te exploiteren produkten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewis- seld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende produkten en diensten.
  • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer produkten of diensten van Artissoft.

2. TOEPASSELIJKHEID

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Artissoft.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Artissoft niet bindend en niet van toepassing.
Door acceptatie van een overeenkomst met Artissoft verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Artissoft en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Artissoft gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Artissoft schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
Een aanbieding of offerte gedaan door Artissoft heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Artissoft zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Artissoft niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is schriftelijk ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Artissoft.
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. DUUR EN BEËINDIGING

Het ontwerpen van een website door Artissoft voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
Een onderhoudsovereenkomst en hostingovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Artissoft en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Artissoft kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beeindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Artissoft gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
Artissoft heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anders- zins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Artissoft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Artissoft zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Artissoft de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.OVERMACHT

1. Onder overmacht m.b.t. de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Artissoft is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door over- macht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. PRIJZEN

1. Alle op offertes en in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Artissoft heeft het recht de tarieven te wijzigen. De wijzigingen in prijzen en tarieven van meer dan 10% worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Artissoft is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Artissoft het verschuldigde bedrag te voldoen. Tenzij anders vermeld in de offerte, worden betalingen voldaan volgens voorschotfactuur, te weten 30% bij ondertekening offerte, het resterende bedrag bij uploaden naar server of materiele levering van de software.

2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Artissoft aan de opdrachtgever elk maand een factuur gestuurd, tenzij er gedurende de betreffende maand geen onderhoud is uitgevoerd door Artissoft. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Artissoft het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk verdrag gewijzigd worden.

3. In genoemde gevallen behoudt Artissoft zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Artissoft over het openstaande bedrag. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.

5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Artissoft een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Belgische Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Artissoft hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

7. Indien Artissoft abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Artissoft het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Artissoft heeft voldaan.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Artissoft van enige aanspraak.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Het door Artissoft vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Artissoft, tenzij anders vermeld.

12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Artissoft is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Artissoft weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Artissoft kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Artissoft of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Artissoft.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Artissoft slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Artissoft voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Artissoft voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde produkten en diensten van Artissoft.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Artissoft kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Artissoft is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Artissoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Artissoft mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Artissoft. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Artissoft als gevolg daarvan lijdt.

13. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. BUITENGEBRUIKSTELLING

1. Artissoft heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Artissoft niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Artissoft zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Artissoft kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Artissoft gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

15. RECLAME

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Artissoft vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Artissoft.

3. Indien reclame gegrond is, worden de geleverde produkten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachgever niet op.

16. OVERIGE BEPALINGEN

1. Artissoft onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Artissoft hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

2. Artissoft is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

1. Artissoft behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Artissoft en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3. Alle geschillen als bedoeld in art.18.1 vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Deze voorwaarden zijn opgemaakt te Schilde op 18 januari 2012.